aaaa
aaaa
   현재위치 : HOME > 귀뚜라미 가스보일러
평수 용량 일반형 고급형 에너지절약형
TWIN 시리즈 거꾸로 IN 시리즈 거꾸로 II-HI 시리즈 NEW 콘덴싱
26평이하 13,000Kcal/h 410,000 470,000 560,000  
32평이하 16,000Kcal/h 440,000 500,000 580,000 670,000
40평이하 20,000Kcal/h 480,000 540,000 610,000 720,000
50평이하 25,000Kcal/h 530,000 580,000 640,000 770,000
60평이하 30,000Kcal/h 590,000 630,000 720,000 840,000
70평이하 35,000Kcal/h 670,000   800,000 960,000
※ 배관청소무료, 보험증권발급, 설치비포함가, 기존제품 회수조건, 현금가격