aaaa
aaaa
   현재위치 : HOME > 린나이-R324
제품단가표
평형 모델(하향식) 판매가 모델(상향식) 판매가
26평이하 13000Kcal/h R324-13KF 430,000  
32평이하 16000Kcal/h R324-16KF 460,000  R324-16MF 560,000 
40평이하 20000Kcal/h R324-20KF 500,000 R324-20MF   600,000
50평이하 25000Kcal/h R324-25KF 570,000 R324-25MF  670,000 
60평이하 30000Kcal/h        
70평이하 36000Kcal/h        
특장점
323.png


제품사양 [R323-13KF]
난방면적(㎡)     86㎡(26평)
난방수 순환방식     대기개방식
규격(HxWxD(mm)) 본체   560 x 400 x 195
  리모콘   120 x 70 x 10.5
중량(kg)     16.0
온도조절 온수   3단계 : 고온, 중온, 저온
  난방   난방수 온도 : 40℃~85℃ / 실내온도 : 5℃~40℃
온수최저작동수량(ℓ/min)     2.3
난방최고압력 kPa(kgf/㎠)     100(1.0)
난방출력(kcal/h)     13,000
온수열효율(%),총(진) LP가스   86.0
  도시가스   84.0
난방열효율(%),총 LP가스 전부하 85.1
    부분부하 85.6
  도시가스 전부하 84.4
    부분부하 85.3
온수공급능력(ℓ/분) 수온+30℃ {수압 100kPa(1kgf/㎠)일때}   7.7
최대가스소비량(온수/난방) LP가스 kW(kg/h)   20.9/18.3(1.5/1.31)
  도시가스 kW(kcal/h)   20.9/18.3(18,000/15,700)
연도/급배기통 외경(¢)     75/100
제품사양 [R323-16KF]
난방면적(㎡)     105.8㎡(32평)
난방수 순환방식     대기개방식
규격(HxWxD(mm)) 본체   560 x 400 x 195
  리모콘   120 x 120 x 18
중량(kg)     17.0
온도조절 온수   35℃~47℃는 1℃씩 조절하며, 50℃이상은 50℃, 55℃, 60℃조절임
  난방   난방수 온도 : 40℃~85℃ / 실내온도 : 5℃~40℃
온수최저작동수량(ℓ/min)     2.3
난방최고압력 kPa(kgf/㎠)     100(1.0)
난방출력(kcal/h)     16,000
온수열효율(%),총(진) LP가스   85.0
  도시가스   83.5
난방열효율(%),총 LP가스 전부하 85.4
    부분부하 85.2
  도시가스 전부하 84.6
    부분부하 85.8
온수공급능력(ℓ/분) 수온+30℃ {수압 100kPa(1kgf/㎠)일때}   9.5
최대가스소비량(온수/난방) LP가스 kW(kg/h)   23.7/22.4(1.70/1.61)
  도시가스 kW(kcal/h)   23.7/22.4(20,400/19,300)
연도/급배기통 외경(¢)     75/100
제품사양 [R323-20KF]
난방면적(㎡)     132㎡(40평)
난방수 순환방식     대기개방식
규격(HxWxD(mm)) 본체   560 x 400 x 195
  리모콘   120 x 70 x 10.5
중량(kg)     17.5
온도조절 온수   3단계 : 고온, 중온, 저온
  난방   난방수 온도 : 40℃~85℃ / 실내온도 : 5℃~40℃
온수최저작동수량(ℓ/min)     2.3
난방최고압력 kPa(kgf/㎠)     100(1.0)
난방출력(kcal/h)     20,000
온수열효율(%),총(진) LP가스   82.8
  도시가스   83.2
난방열효율(%),총 LP가스 전부하 84.5
    부분부하 86.8
  도시가스 전부하 84.4
    부분부하 86.6
온수공급능력(ℓ/분) 수온+30℃ {수압 100kPa(1kgf/㎠)일때}   11.7
최대가스소비량(온수/난방) LP가스 kW(kg/h)   27.3/27.3(1.96/1.96)
  도시가스 kW(kcal/h)   28.7/28.0(24,700/24,100)
연도/급배기통 외경(¢)     75/100
제품사양 [R323-25KF]
난방면적(㎡)     165㎡(50평)
난방수 순환방식     대기개방식
규격(HxWxD(mm)) 본체   600 x 440 x 250
  리모콘   120 x 70 x 10.5
중량(kg)     24.0
온도조절 온수   3단계 : 고온, 중온, 저온
  난방   난방수 온도 : 40℃~85℃ / 실내온도 : 5℃~40℃
온수최저작동수량(ℓ/min)     2.3
난방최고압력 kPa(kgf/㎠)     100(1.0)
난방출력(kcal/h)     25,000
온수열효율(%),총(진) LP가스   86.0
  도시가스   84.0*
난방열효율(%),총 LP가스 전부하 85.7
    부분부하 85.1
  도시가스 전부하 84.2
    부분부하 86.4
온수공급능력(ℓ/분) 수온+30℃ {수압 100kPa(1kgf/㎠)일때}   15.7
최대가스소비량(온수/난방) LP가스 kW(kg/h)   39.5/35.0(2.83/2.51)
  도시가스 kW(kcal/h)   39.5/35.0(34,000/30,100)
연도/급배기통 외경(¢)     75/100